جذب

جذب (Absorption) شامل حفظ و نگه داشت شدن ماده در منافذ یک جامد یا مایع است. بنابراین جذب یک پدیده سطحی نیست و در تود (bulk) جامد یا مایع اتفاق می افتد.

« Back to Glossary Index