اعتباربخشی

اعتبار بخشی ( accreditation) فرآیندی که توسط آن یک آژانس یا سازمان، برنامه مطالعاتی یا موسسه ای را برای احراز صلاحیتی خاص یا استانداردهای از پیش تعیین شده از طریق فعالیت هایی که ممکن است شامل آزمون عملکرد، امتحانات کتبی یا ممیزی باشد، ارزیابی کرده و به رسمیت می شناسد. اعتباربخشی ممکن است توسط یک سازمان مستقل یا یک دولت فدرال، ایالتی یا محلی انجام شود. اعتبارنامه ها توسط سازمان های معتبر صادر کننده مجوزها، پروانه ها یا گواهینامه ها تأیید می شوند.

 

« Back to Glossary Index