صحت (Accuracy)

 صحت یک عبارت کیفی است که  برای تخمین نتایج تجزیه ای نسبت به مقدار مرجع به کار می رود. همچنین صحت نشان دهنده دقت و درستی آزمایش نیز هست.به طور ساده صحت نزدیکی نتایج به دست آمده به نتیجه درست را نشان می دهد.

« Back to Glossary Index