ضریب فعالیت (γ) (Activity coefficient)

۱- مقدار کسری که نشان دهنده میزان انحراف یونها از رفتار ایده آل در محلول است (به فعالیت شیمیایی مراجعه کنید). ضریب فعالیت ضرب در غلظت مولال یونها در محلول برابر است با فعالیت شیمیایی: a = γ • c ، وقتی که γ ≤ ۱؛ باشد، ضریب فعالیت یک فاکتور اصلاحی است که در غلظت های مولال اعمال می شود. در رقت بی نهایت که در آن رفتار ایده آل است، γ = ۱٫۰ ، اما با افزایش غلظت یونها مقدار آن کاهش می یابد.
۲- نسبت غلظت مؤثر یک یون در محلول به غلظت استوکیومتری ، γ = a / c.

« Back to Glossary Index