تطبیق پذیری

تطبیق پذیری (adaptivity) یعنی مدل ساحته شده یا برنامه تولید شده در صورت یادگیری صحیح با تغییر دادها، توانایی تغییر را خواهد داشت.

« Back to Glossary Index