جذب سطحی

جذب سطحی (adsorption) فرایندی است که در آن یک ماده (گاز، مایع یا جامد) به وسیله برهم کنش های بین مولکولی روی یک سطح دیگر نگه داشته می شود.

« Back to Glossary Index