اثر نهان (Aliasing effect)

همان اثر اختلاط است.

« Back to Glossary Index