Aliquant

بخشی از یک نمونه هموژن که به عنوان نماینده به منظور آنالیز و یا سایر فعل و انفعالات شیمیایی از کل نمونه جدا می شود.

« Back to Glossary Index