Analysis

آنالیز: به فرآیند شناسایی یا تعیین مقدار یک یا چند جزء در یک نمونه اشاره دارد. به عنوان نمونه، اندازه گیری سرب در آب، آفلاتوکسین در شیر

« Back to Glossary Index