Analytical method

روش آنالیز ( analytical method) : یک مؤلفه اصلی در پروتکل آنالیز، که به طور معمول شامل روشهای نوشته شده برای هضم نمونه، جداسازی شیمیایی (در صورت لزوم) و اندازه گیری آنالیت می باشد. همچنین به آن روش آزمایشگاهی نیز گفته می شود.

« Back to Glossary Index