حساسیت تجزیه ای (Analytical sensitivity)

برای در نظر گرفتن دقت اندازه گیری در پارامتر حساسیت،حساسیت تجزیه ای (Analytical sensitivity) تعریف شد که برابر است با:

γ=m/Ss

که در آن m شیب خط و Sانحراف استاندارد اندازه گیر ست. حساسیت تجزیه ای به عوامل تقویتی سیگنال حساس نیست. با تقویت سیگنال اگرچه m زیاد می شود اما نسبت m/Sثابت باقی می ماند. حساسیت تجزیه ای به واحد اندازه گیری سیگنال نیز وابسته نیست اما به غلظت آنالیت وابسته است چون Ssبا غلظت آنالیت تغییر می کند.

 

« Back to Glossary Index