anion exchanger

تبادلگر آنیونی  (anion exchanger): یک رزین تبادل یونی متشکل از گروه های شیمیایی با بار مثبت خالص، متصل به یک ماتریس بی اثر که در آن یون های منفی به صورت الکترواستاتیکی به گروه عاملی با بار مثبت پیوند خورده اند. آنیونهای موجود در محلول، با تشکیل پیوندهای الکترواستاتیک قویتر با گروههای با بار مثبت، با آنیون متصل به رزین جایگزین می شوند. جداسازی یونهای آنالیت بر اساس قدرت جذب که به بار، اندازه و میزان حلاپوشی کاتیون بستگی دارد، انجام می شود.

« Back to Glossary Index