میانگین ( Average)

مقدار میانگین از نظر فنی به عنوان معیاری از موقعیت و درجه پراکندگی داده هاست و از نظر ریاضی با جمع تمام داده ها و تقسیم آن به تعداد داده ها بدست می آید. میانگین را با اصطلاح متوسط (mean) نیز می شناسند.

Xm=Σxi/n

که در آن xi  داده iام و n تعداد داده هاست.

« Back to Glossary Index