انحراف یک سویه (Bias)

اختلاف بین میانگین نتایج با تکرارپذیری مناسب و مقدار درست را bias گویند

« Back to Glossary Index