cation exchanger

تبادلگر کاتیونی  (cation exchanger): یک رزین تبادل یونی متشکل از گروه های شیمیایی با بار منفی خالص، متصل به یک ماتریس بی اثر که در آن یون های مثبت به صورت الکترواستاتیکی به گروه عاملی با بار منفی پیوند خورده اند. کاتیونهای موجود در محلول، با تشکیل پیوندهای الکترواستاتیک قویتر با گروههای با بار منفی، با کاتیون متصل به رزین جایگزین می شوند. جداسازی یونهای آنالیت بر اساس قدرت جذب که به بار، اندازه و میزان حلاپوشی کاتیون بستگی دارد، انجام می شود.

« Back to Glossary Index