فعالیت شیمیایی

فعالیت شیمیایی (a)  (chemical activity) :

۱- مقدار ترمودینامیکی که به جای غلظت مولال در عبارات تعادل برای واکنش محلول های واقعی (غیر ایده آل) استفاده می شود. فعالیت بیانگر رفتار واقعی یون ها در محلول در نتیجه تعامل آنها با حلال و با یکدیگر است. زمانی که غلظت یونها در محلول افزایش می یابد از رفتار ایده آل انحراف می یابند و رفتارهای شیمیایی و فیزیکی آنها مطابق غلظت مولی آنها نیست. بنابراین، غلظت مؤثر آنها، a ، کمتر از غلظت استوکیومتری (c) آنها است.

۲-  غلظت مؤثر اندازه گیری شده، برحسب مول بر کیلوگرم، یک یون در شرایط محلول واقعی (غیر ایده آل).

« Back to Glossary Index