ضریب واریانس (Coefficient of Variance)

ضریب تغییرات یا ضریب واریانس میزانی از پراکندگی است که مقدار تغییرات را  نسبت به میانگین به صورت درصد بیان می کند. چون ضریب واریانس بدون واحد است، می تواند برای مقایسه پراکندگی داده های با واحدهای متفاوت به جای انحراف استاندارد به کار رود. مشابه انحراف استاندارد نسبی ضریب واریانس نیز به صورت زیر تعریف می شود:

CV=(S/Xm)*100

که در آن CV ضریب واریانس، S انحراف استاندارد و Xm میانگین داده ها ست.

« Back to Glossary Index