اثر اختلاط (Confounding Effect)

   اثر اختلاط که با نام اثر نهان (Aliasing effect) نیز شناخته می شود، موقعیتی را توصیف می کند که در آن اثر دو فاکتور از هم قابل جداسازی نباشد، در این حالت نمی توان تغییرات پاسخ را در نتیجه تغییر فاکتورها انحصارا به یک متغیر نسبت داد. ر این حالت معمولا یک فاکتور با ترکیب خطی چند فاکتور دیگر قابل ارزیابی ست به عنوان مثال فاکتور  D با اثر متقابل ABC مختلط است چون هر دو اثر یکسانی در ارزیابی پاسخ دارند. حذف نکردن فاکتورهای مختلط (confounded factors) توانایی ارزیابی اثرات اصلی و متقابل مهم را کاهش می دهد. حذف فاکتورهای مختلط می تواند اندازه آزمایشات را کاهش دهد در حالی که همچنان قدرت تخمین اثرات با اهمیت را دارد.

« Back to Glossary Index