انحراف (Deviation)

انحراف همان خطا (Error) است که تفاوت بین مقدار مشخصه و مقدار مرجع را نشان می دهد.

« Back to Glossary Index