خطا (Error 

  خطا تفاوت بین مقدار مشخصه و مقدار مرجع است و برای نتایج تجزیه ای این عبارت برابر با اختلاف بین مقادیر تجزیه ای و مرجع است.

 

« Back to Glossary Index