مقدار مورد انتظار (Expected value)

متوسط نتیجه تجربی که با استفاده از آزمایشات تکراری پیوسته تحت یک شرایط مشخص به دست می آید.

« Back to Glossary Index