تعمیم پذیری

تعمیم پذیری (Generalizability) یعنی مدل ساحته شده یا برنامه تولید شده در صورت یادگیری صحیح، برای نمونه های جدید نیز پاسخ درست خواهد داشت.

« Back to Glossary Index