ناهمگن (heterogeneous)

ناهمگنی یا غیریک نواختی یک ماده. یک ماده ناهمگن دارای ترکیب کاملا  یکنواختی نیست. آب پرتقال که مواد جامد معلق دارد یک ماده ناهمگن است.

همگنی ممکن است به جز ترکیب ماده مشخصه ماده مانند شکل رنگ وزن اندازه بافت دما و .. را نیز شامل شود. ناهمگنی یعنی ماده در یک یا چند خاصیت مدنظر یک نواخت نباشند.

« Back to Glossary Index