همگن (homogeneous)

همگنی یا یک نواختی یک ماده. یک ماده همگن دارای ترکیب کاملا  یکنواخت است. محلول نمک در اب یا شکر در آب یک ماده همگن هستند.

همگنی ممکن است به جز ترکیب ماده مشخصه ماده مانند شکل رنگ وزن اندازه بافت دما و .. را نیز شامل شود. یعنی ماده در یک یا چند خاصیت مدنظر یک نواخت باشند. همگنی نقطه مقابل ناهمگنی ست.

« Back to Glossary Index