اثر متقابل (Interaction Effect)

اثرمتقابل موقعی اتفاق می افتد که اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته بسته به سطح یک متغیر مستقل دیگر تغییر کند. این اصطلاح بیشتر برای روش های طراحی آزمایش به کار می رود. اثر متقابل بر حسب تعداد متعیرهای اصلی برهم کنش ها به دو سطحی (۲-level interactions)، سه سطحی (۳-level interactions)، و… نامگداری می شوند مانند: AB, ABC, ABCD, ….

« Back to Glossary Index