Interference

مزاحمت (Interference): مزاحمت هنگامی اتفاق می افتد که گونه ای غیر از آنالیت میزان پاسخ روش  آنالیزی را کم یا زیاد می کند و سبب می شود تا مقدار آنالیت بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی در نظر گرفته شود.

« Back to Glossary Index