حد تشخیص (limit of detection)

حد تشخیص (limit of detection) یا LOD کمترین مقدار یا کمترین غلظت از جزء موردنظر که با دستگاه آنالیزی قابل تشخیص است. آنالیت باید سیگنالی که از نظر آماری دو یا سه برابر سیگنال شاهد باشد تولید کند. حداقل سیگنال تجزیه ای قابل تشخیص (Sm) از رابطه زیر به دست می آید:

Sm=Sbl+k(sd)bl

که در این رابطه Smحداقل سیگنال تجزیه ای قابل تشخیص Sbl سیگنال شاهد k مقدار ثابت ۲ یا ۳ (معمولا ۳) و sd)bl) انحراف استاندارد در اندازه گیری سیگنال شاهد است.

« Back to Glossary Index