حد خطی بودن (limit of linearity) 

حد خطی بودن یا LOL نقطه ای که سیگنال دیگر تناسب خطی با غلظت ندارد. در واقع LOL نقطه ای ست که آشکارساز دستگاه اشباع شده و مقادیر بیشتر آنالیت منجر به تولید پاسخ خطی نمی شود. معمولا LOL را از ۵% انحراف از حالت خطی در نظر می گیرند.

« Back to Glossary Index