حد شناسایی (Limit of Quantification)

حد شناسایی یا LOQ کمترین مقدار یا کمترین غلظت از جزء موردنظر که با دقت و صحت قابل قبول در شرایط آزمایشی قابل اندازه گیری با دستگاه آنالیزی باشد. سیگنال مورد نظر برای LOQ معادل ده برابر متوسط سیگنال شاهد در نظر گرفته می شود و از نظر غلظتی نیز مقدار LOQ بیشتر از سه برابر مقدار حد تشخیص خواهد بود.

« Back to Glossary Index