اثر اصلی (Main Effect)

اثری که یک متغیر مستقل، صرف نظر از اثر متغیرهای مستقل دیگر، بر متغیر وابسته دارد. این اصطلاح بیشتر برای روش های طراحی آزمایش به کار می رود.

« Back to Glossary Index