میانگین (Mean)

همان متوسط یا ( Average) است.

 

« Back to Glossary Index