دقت (Precision)

دقت یک عبارت کمی برای تخمین نزدیکی نتایج به یکدیگر است. شرایطی که آزمایش در آن انجام شده باید به طور دقیق گزارش شود. به زبان ساده دقت تکرارپذیری یک نتیجه یا نزدیکی نتایج را نسبت به هم نشان می دهد. انحراف استاندارد، انحراف استاندارد نسبی و  واریانس از پارامترهای نشان دهنده دقت هستند.

« Back to Glossary Index