فعالیت رادیونوکلئید

فعالیت رادیونوکلئیدی (Activity of radionuclide) ( A): میانگین سرعت فروپاشی هسته ای که در مقدار معینی از ماده اتفاق می افتد.

« Back to Glossary Index