انحراف استاندارد نسبی (Relative standard deviation)

انحراف استاندارد نسبی که آن را به اختصار RSD هم گویند نشان دهنده ضریب تغییر داده ها است و معمولا کاربرد بیشتری از انحراف استاندارد دارد. انحراف معیار نسبی یا  انحراف استاندارد نسبی از رابطه زیر به دست می آید:

RSD=(S/Xm)*100

که در آن RSD انحراف استاندارد نسبی، S انحراف استاندارد و Xm میانگین داده ها ست.

« Back to Glossary Index