قابلیت اعتماد (Reliability)

کیفیت در زمان استفاده یا بعد از یک زمان مشخص را قابلیت اعتماد یا اعتمادپذیری گویند.

« Back to Glossary Index