شرایط تکراری (Repeat conditions)

شرایط بدست آوردن نتایج مستقل تجزیه ای با یک روش یکسان، با یک دستگاه با یک نمونه و معرف های یکسان توسط یک شخص در یک زمان کوتاه یا پشت سر هم را شرایط تکراری گویند.

« Back to Glossary Index