تکرار پذیری (Repeatability)

 تکرار پذیری را دقت درون نمونه ای نیز گویند .که در واقع یک عبارت کمی برای تخمین نتایج تجزیه ای تحت یک شرایط تکراری  است. برای توصیف تکرار پذیری عبارت هایی چون “دقت  تحت شرایط تکراری” ویا دقت دوره ای (Serial Precision)  نیز به کار می روند. انحراف استاندارد داده ها و یا انحراف استاندارد نسبی آنها نشان دهنده تکرارپذیری داده هاست.

« Back to Glossary Index