تکثیر پذیری (Reproducibility)

  عبارت کمی برای توصیف نتایج تجزیه ای تحت شرایط قابل مقایسه است. در واقع تکثیر پذیری نشان دهنده تکرارپذیری تحت شرایط گسترده تر است. به بیان دیگر تکرارپذیری جزئی از تکثیرپذیریست.

« Back to Glossary Index