Robustness

استحکام (robustness): ارزیابی از توانایی یک روش آنالیز است و میزان تحت تاثیر قرار گرفتن نتایج آنالیز وقتی که تغییرات جزئی در پارامترهای عملیاتی بوجود می آید.

« Back to Glossary Index