نمونه برداری (sampling)

انتخاب نمونه کوچکی از مواد مورد آنالیز را نمونه برداری گویند. نمونه برداری باید به نحوی باشد که جزء انتخاب شده نماینده کل نمونه باشد. اگر نمونه ناهمگن باشد، برای اطمینان از نمونه برداری درست به روش های ویژه ای نیاز است.

« Back to Glossary Index