ضریب گزینش پذیری (Selectivity Coefficient)

سیگنال تجزیه ای برای نمونه ای با سه گونه a،b و c در یک آنالیز با رابطه زیر به دست می آید:

S=maCa+mbCb+mcCc+Sbl

  ضریب گزینش پذیری (selectivity coefficient) برای این گونه ها به صورت زیر تعریف می شود:

Ka,b=mb/ma

Kc,a=mc/ma

S=ma(Ca+Kb,aCb+Kc,aCc)+Sbl

 

ضریب گزینش پذیری می تواند از ۰ تا مقادیر بسیار بزرگتر از ۱ تغیر کند. مقادیر منفی K نشان دهنده این است که سیگنال آنالیت در حضور مزاحم ها کاهش پیدا می کند.

« Back to Glossary Index