گزینش پذیری (Selectivity)

گزینش پذیری نشان دهنده انتخاب آنالیت مورد نظز از گونه های دیگر یا از مزاحمت های داخل ماتریس نمونه است. در واقع گزینش پذیری معیاری از تشخیص سیگنال آنالیت از سیگنال های مزاحم است.

« Back to Glossary Index