انحراف استاندارد (Standard deviation)

انحراف استاندارد بهترین معیار پراکندگی داده هاست. انحراف استاندارد مقادیر مثبت یا منفی و بزرگ یا کوچک را در بر می گیرد. مقادیر کم انحراف استاندارد نشان دهندگی پراکندگی کم داده ها حول نقطه میانگین است. انحراف استاندارد با دقت رابطه معکوس دارد. هر چه انحراف استاندارد بالاتر باشد دقت کمتر و هرچه انحراف استاندارد کمتر باشد دقت اندازه گیری بیشتر خواهد بود. انحراف استاندارد یا انحراف معیار است که با معادله زیر بدست می آید.

S=[Σ(Xi-Xm)2/n-1]1/2

که در آن S  انحراف استاندارد، n تعداد داده، Xm میانگین داده ها و Xi مقدار هر داده است.

« Back to Glossary Index