مقدار واقعی (True value)

مقدار مشخصه ی واقعی(تئوری) تحت شرایط حاکم در طول آنالیز. مقدار درست اغلب یک مقدار ایده آل است زیرا فقط در صورتی میتواند به دست آید که تمام خطاهای ممکن حذف شده باشند. معمولاً  به علت حضور خطاهای تصادفی مقدار واقعی متفاوت از مقدار مورد انتظار است.

« Back to Glossary Index