واریانس ( Variance)

   مربع انحراف استاندارد را واریانس گویند و مشابه انحراف استاندارد میزان پراکندگی داده ها حول مقدار میانگین را نشان می دهد. واریانس از نظر آماری بسیار با اهمیت است زیرا انحراف استاندارد کمیت جمع پذیری نیست در صورتی که واریانس جمع پذیر است بنابراین برای بدست آوردن انحراف استاندارد کل باید از مجموع واریانس آنها استفاده کرد.

Var=S2=Σ(Xi-Xm)2/n-1

که در آن Var واریانس، S  انحراف استاندارد، n تعداد داده، Xm میانگین داده ها و Xمقدار هر داده است.

« Back to Glossary Index