روش طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه

مبانی

    استفاده از منابع قوس و جرقه در طیف سنجی های نشری خیلی زودتر از منابع پلاسما متداول شد اما امروزه کاربرد بسیار کمتری از طیف سنج های با منابع پلاسما دارند. در هر دو روش طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه (Arc and Spark Atomic Emission Spectroscopy) تخلیه الکتریکی با جریان بالا در سطح مواد باعث تخریب سطح آنها می شود. هنگامی که یک جریان الکتریکی در حدفاصل دو ماده ناهم جنس (دو الکترود شامل آند و کاتد) عبور داده شود، الکترون ها و کاتیون ها در دو جهت مخالف هم حرکت می کنند. الکترون ها وارد فاز گازی می شوند که در نتیجه برخورد با الکترون ها، اتم ها یا ذرات دیگر یک پلاسمای کوچکی بر روی سطح ماده ایجاد می شود. این پلاسمای سطحی سبب یونیزه شدن و تهییج اتم های نمونه می گردد. نمونه معمولا در نقش الکترود آندی به کار می رود.

    هر دو روش طیف سنجی نشر اتمی قوس و جرقه، با نام های اختصاری Arc-AES و Spark-AES، بیشتر برای آنالیز نمونه های فلزی یا نمونه هایی که قابلیت رسانایی الکتریکی دارند، استفاده می شود… ادامه مطلب