طیف بینی نشر اوژه

    طیف بینی نشر اوژه (Auger Emission Spectroscopy)  با نام اختصاری AES یک تکنیک ویژه سطح است و در واقع روش اوژه متداول ترین روش آنالیز سطح برای تعیین ترکیب لایه های سطح یک نمونه است.

    مشابه طیف بینی نشر اشعه ایکس (XES)، در طیف بینی نشر اوژه  هم یک پرتو الکترونی اولیه (از منبع)، الکترونی را از ترازهای داخلی به بیرون می راند . این مرحله یونیزاسیون اتمی است. در مرحله بعدی الکترون های لایه بیرونی طی یک فرایند غیرتابشی (non radiative) به حفره خالی لایه داخلی سقوط می کنند . و در نهایت انرژی اضافه سبب خروج یک الکترون از لایه بیرونی می شود  این مرحله را نشر الکترونی نیز می گویند. انرژی اضافه ممکن است بجای بیرون راندن یک الکترون (فرایند اوژه) سبب نشر فلورسانس شود. بنابراین روش طیف بینی فلورسانس اشعه ایکس و روش اوژه معمولا مزاحم هم بوده و تداخل دارند. به طور کلی اتم های سبک تر فرایند اوژه و اتم های سنگین تر فلورسانس را ترجیح می دهند… ادامه مطلب