آنالیز DTA

آنالیز حرارتی تفاضلی (ِDTA)

     روش آنالیز حرارتی تفاضلی یا آنالیز حرارتی مقایسه ای (Differential Thermal analysis) با نام اختصاری DTA، بر اساس اختلاف دمای بین نمونه و ماده مرجع، وقتی هردو انرژی یکسانی دریافت می کنند، استوار است.    نمونه شاهد یا ماده مرجع ماده ای ست که با تغییر حرارتی هیچ تغییر فیزیکی یا شیمیایی یا جذب و آزاد سازی حرارت از خود نشان ندهد. در واقع ماده مرجع یک ماده خنثی حرارتی مانند پودر آلومینا، کاربید سیلیسیم، گرافیت و ..…