اسپکتروسکوپی UV-Vis

طیف بینی فرا بنفش – مرئی (Uv-Vis)

  طیف بینی فرا بنفش-مرئی یا اسپکتروسکوپی UV-Vis (Ultraviolet and Visible Spectroscopy)i یکی از پرکاربردترین روش های آنالیز مواد  شیمیایی ست. دستگاه اسپکتروسکوپی UV-Vis در بیشتر آزمایشگاه ها برای شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آلی و غیرآلی برای محدوده وسیعی از محصولات و فرایندها شامل مواد غذایی، دارو و کود، محصولات پتروشیمی، رنگ ها، اسانس ها، پروتییین ها و نوکلئیک اسیدها به کار می رود. حضور اسپکتروفوتومترها برای بیشتر رشته ها اعم از بیولوژی مولکولی، داروسازی، صنایع غذایی و کشاورزی و ..…