طیف DRIFTS

طیف سنجی زیر قرمزتبدیل فوریه بازتابی نفوذی

طیف سنجی بازتابی نفوذی (Diffuse Reflectance Spectroscopy) بر اساس آنالیز پرتو الکترومغناطیسی بازتابیده از سطوح زبر (rough) استوار است. وقتی این تکنیک همراه روش پر قدرت FT-IR به کار برده شود، به نام روش طیف سنجی زیر قرمزتبدیل فوریه بازتابی نفوذی (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) با نام اختصاری DRIFTS شناخته می شود. این تکنیک در سال های اخیر برای اندازه گیری ذرات ریز پودرها و سطوح ناصاف روشی سریع و بدون نیاز به نمونه سازی را فراهم کرده…